STUDIO | LEGALE bestaat meer dan 10 jaar en is een jong en dynamisch advocatenkantoor met maar 1 doel voor ogen: snel en pragmatisch helpen bij juridische aangelegenheden.

STUDIO | LEGALE is de juridische ONE STOP SHOP. U vindt onder hetzelfde dak verschillende specialisten.

In tegenstelling tot de trend naar meer nichekantoren tracht STUDIO | LEGALE een FULL SERVICE kantoor te zijn.

U wil een vertrouwenspersoon voor al uw problemen. Bovendien strekken de meeste problemen zich uit over meerdere rechtsdomeinen.

STUDIO | LEGALE biedt u een vertrouwensadvocaat van uw keuze aan die zo nodig bijstand vindt bij de andere specialisten die ze in huis hebben. U dient met Uw juridische problemen niet steeds nieuwe advocaten te leren kennen en vertrouwen. Wij nemen dat allemaal op ons.

Bij STUDIO | LEGALE staan er thans 16 advocaten en 4 administratieve medewerkers te uwer beschikking.

U vindt ons in Antwerpen en in Brussel, telkenmale vlakbij het justitiepaleis.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt een zeer divers cliënteel, van de kleine particulier over KMO’s, tot vastgoedgiganten en multinationals. Ons kantoor staat ook overheden, autonome gemeentebedrijven, nutsvoorzieningsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen bij.

Wij twijfelen er niet aan dat wij u kunnen helpen.

Christian CLEMENT

Christian Clement voltooide met onderscheiding zijn studies rechten aan de Antwerpse Universiteiten (UFSIA en UIA). Tijdens zijn stage kreeg zijn liefde voor het pleidooi in het algemeen en het strafrecht in het bijzonder gestalte. Ook volgde hij toen een postgraduaat vennootschapsrecht. In 2003 zette Christian Clement zijn praktijk – die grotendeels uit strafzaken bestaat – zelfstandig verder. Hij pleitte reeds talrijke Assisenzaken en zulks zowel voor daders als voor slachtoffers en hun familie. Christian Clement is medeoprichter van en partner bij STUDIO | LEGALE. Mr. Clement is lid van Criminal Law Committee van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). Tevens maakt hij deel uit van de Gemengde Commisie Rechtsbijstand (GCR) van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en was hij aldaar ook jarenlang lid van de Commisie Strafrecht. Mr. Clement is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken en is Supralat-trainer voor het leveren van bijstand tijdens politiedetentie en politieverhoren.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

christian.clement@studio-legale.be
Ina POTTILLIUS

Ina Pottillius studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.) en was advocaat aan de balie te Brussel van 2002 tot 2021, waar ze initieel vooral dossiers aangaande aansprakelijkheidsrecht, aannemingsrecht, contracten, verzekeringsrecht en administratief recht behandelde.

Vanaf 2011 werkte Ina in cassatiedossiers voor wijlen mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, gewezen stafhouder van de cassatiebalie en daarna van 2013 tot 2021 voor mr. Huguette Geinger (Bützler & Geinger), advocaat bij het Hof van Cassatie, gewezen stafhouder van de cassatiebalie.

In 2015 behaalde mr. Pottillius het getuigschrift van de beroepsopleiding 2011-2015 van de balie bij het Hof van Cassatie en slaagde voor het examen, bedoeld in artikel 478, lid 2, van het Gerechtelijk wetboek.

In september 2023 heeft mr. Pottillius STUDIO | PENALE Strafrechtadvocaten vervoegd, onder leiding van mr. Christian Clement.

Ze is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel.

Mr Pottillius behandelt in hoofdorde Nederlandstalige dossiers, maar beheerst goed het Frans en Engels.

ina.pottillius@studio-legale.be
Lauren RAEYMAKERS

Lauren Raeymakers behaalde in juni 2022 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA).

Tijdens haar studies ontwikkelde zij een bijzondere interesse in het straf(proces)recht en het arbeidsrecht.

Haar masterthesis schreef zij over de decriminalisering van abortus.

In september 2022 legde zij haar eed af aan de Antwerpse Balie en maakte zij haar intrede bij STUDIO | LEGALE, alwaar zij het team van de STUDIO | PENALE Strafrechtadvocaten zal vervoegen.

Mr. Raeymakers zal zich tijdens haar baliestage nog verder verdiepen in het straf- en strafprocesrecht.

Ze spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

lauren.raeymakers@studio-legale.be
Arnaud LOUWETTE

Arnaud Louwette behaalde met onderscheiding zijn Master in de rechten aan de KU Leuven in 2023. Tijdens zijn studies ontwikkelde hij een bijzondere interesse voor het straf- en strafprocesrecht. Als sluitstuk van zijn rechtenopleiding schreef hij een bijzonder gesmaakte thesis over de nietigheden in de strafprocedure.

Arnaud is zeer gedreven en zet zich ten volste in voor elke zaak. Deze gedrevenheid uitte zich reeds in zijn studententijd tijdens dewelke hij verschillende stages liep bij de Onderzoeksrechter en het Parket-Generaal te Brussel.

Na het afronden van zijn studies trad Arnaud toe tot de Antwerpse balie waar hij zijn stage aanvatte onder patronaat van mr. Christian Clement. Hij is dan ook hoofdzakelijk actief binnen het straf-, strafproces- en verkeersrecht. Hij staat hierbij verdachten, beklaagden, veroordeelden, alsook slachtoffers bij en dit zowel in het Frans als in het Nederlands.

arnaud.louwette@studio-legale.be
Nathan VAN KERSAVOND

Nathan Van Kersavond behaalde in 2023 zijn bachelordiploma Rechtspraktijk met grote onderscheiding aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

Zijn bachelorscriptie behandelde het onderwerp van onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken. Gedurende zijn laatste jaar voltooide hij een praktijkstage van tien weken bij STUDIO | LEGALE Advocaten.

Sinds september 2023 biedt Nathan binnen het kantoor in hoofdorde juridische ondersteuning aan de penalisten van STUDIO | PENALE Strafrechtadvocaten. Naast zijn werkzaamheden bij STUDIO | LEGALE volgt hij het schakelprogramma Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

nathan.vankersavond@studio-legale.be
HANDELSRECHT EN ECONOMISCH RECHT

Van beginnende KMO tot bloeiende multinational: wij staan u bij zowel op de cruciale momenten als in de dagelijkse werking van uw onderneming. Wij verlenen advies aan startende ondernemers evenals bijstand aan gevestigde ondernemingen in hun verdere groei. Ons team heeft uitgebreide expertise in het opstellen van een brede waaier aan commerciële contracten en staat u verder bij in alle mogelijke onderhandelingen en juridische procedures waarmee u kan geconfronteerd worden bij ‘het ondernemen’.

 • koop-verkoop;
 • (handels-)huur;
 • invordering van facturen;
 • algemene voorwaarden;
 • handelspraktijken;
 • oneerlijke concurrentie;
 • consumentenbescherming;
 • mededingingsrecht;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • consultancy-contracten;
 • leasing;
 • distributieactiviteiten : franchising, concessie, commissie, agentuur;
 • niet-concurrentiebedingen;
 • nieuwe technologieën en economieën.
VENNOOTSCHAPSRECHT

Wij helpen u van A tot Z. Vragen bij de keuze van uw vennootschapsvorm? Hulp nodig bij de oprichting? Een juridische houvast nodig bij herstructureringen of doorlichtingen? U staat op het punt een zaak over te nemen? Wij staan u bij.

 • statuten;
 • aandeelhoudersovereenkomsten;
 • managementovereenkomsten;
 • werknemersparticipaties;
 • conflicten tussen aandeelhouders;
 • aandelenoptieplannen;
 • M & A : overnames, fusies, herstructureringen
 • aandelenoverdrachten, overdrachten van activa/ handelsfondsen;
 • juridische due diligence;
 • intentieverklaringen;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • bijstand bij gerechtelijke of politionele onderzoeken;
 • strafrechtelijke verantwoordelijkheid;
 • compliance;
 • nieuw venootschapsrecht (o.a. BV).
VENNOOTSCHAPPEN IN MOEILIJKHEDEN WCO – FAILLISSEMENTEN

Ook ondernemers en/of ondernemingen in moeilijkheden kunnen op onze bijstand rekenen.

 • procedure gerechtelijke reorganisatie (WCO);
 • bijstand bij Kamer voor Handelsonderzoeken;
 • overdracht van ondernemingen onder gerechtelijk gezag;
 • verzet of hoger beroep tegen een faillissements-vonnis;
 • faillissementen : curatoren-afdeling;
 • aangiftes van schuldvordering;
 • conflicten met een schuldenaar in WCO;
 • faillissementsmisdrijven;
 • persoonlijke aansprakelijkheden.
INTELLECTUELE EIGENDOM

Bescherming van uw intellectuele eigendommen is van groot belang voor moderne ondernemingen.

 • merken en handelsnamen;
 • auteursrechten;
 • mediarecht;
 • tekeningen en modellen;
 • octrooien.
ADMINISTRATIEF RECHT

Wij staan u met raad en daad bij in administratieve procedures.

 • procedures voor de Raad van State;
 • administratieve procedures;
 • onteigening;
 • leegstand en/of verkrotting;
 • wapenwetgeving.
OMGEVINGSRECHT

U ziet door de bomen het bos niet meer? Wij vertalen
voor u de vaak onbegrijpelijke teksten en begeleiden u,
zowel preventief als bij betwistingen, o.m. inzake:

 • vergunningverlening – Vlaamse Codex Ruimtelijke
  Ordening (VCRO), Omgevingsdecreet, gemeentelijke
  bouwverordeningen en bouwcodes (vergunningsplicht,
  vrijstellingen, meldingen, stedenbouwkundige
  vergunning en verkavelingsvergunning thans geïntegreerd
  omgevingsvergunning genoemd);
 • handhaving (bouwmisdrijven, inbreuken op
  milieuregelgeving, boetes, vervolging, hinder,
  vervolging);
 • ruimtelijke planning (RUP’s van gemeenten en provincies,
  BPA’s, enz…);
 •  bodemsaneringsproblematiek (o.m. bodemattesten bij
  koop-verkoop, statuut onschuldig eigenaar/gebruiker,
  aansprakelijkheid).
BOUWRECHT

Wij behandelen bouwdossiers in de ruime zin van het woord. Bent u bouwheer, aannemer, architect of schadelijder? U bent bij ons aan het juiste adres:

 • opstellen en controleren van contracten;
 • aannemings- en architectenovereenkomsten;
 • voeren van onderhandelingen;
 • schade en aansprakelijkheid ingevolge uitvoering van werken;
 • expertises met gerechtsdeskundigen;
 • rechtstreekse vordering tegen de bouwheer;
 • burenhinder;
 • tuchtrecht architecten;
 • invordering achterstallige facturen bouwwerf;
 • P.V. van werfverlating.
VASTGOED – IMMO – MEDE-EIGENDOM

Voor al uw vragen i.v.m. onroerend goed kan u bij ons terecht.

 • koop-verkoop;
 • woninghuur;
 • gemene huur;
 • handelshuur (huurhernieuwing, huurprijs-herziening, hoger bod van een derde);
 • pop-up huur;
 • invordering achterstallige huurgelden;
 • bezetting ter bede;
 • vruchtgebruik;
 • opstal;
 • erfpacht;
 • onbewoonbaarverklaringen;
 • (appartements-)mede-eigendom;
 • onroerende beslagprocedure;
 • erfdienstbaarheden.
(INTERNATIONAAL) STRAFRECHT

Er wordt in een verdediging en benadering op maat voorzien naargelang u dader of slachtoffer bent. Benevens het gemeenrechtelijke strafrecht, kunnen onze specialisten u ook bijstaan bij:

 • Europese aanhoudingsbevelen (EAB) en uitleveringen verhoren bij de Politie en Onderzoeksrechter (Salduzbijstand);
 • de voorlopige hechtenis (uw verdediging voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling);
 • klachtneerlegging ( indien nodig met aanstelling van een Onderzoeksrechter die de feiten onafhankelijk dient te onderzoeken);
 • minnelijke schikkingen;
 • strafrechtelijke beslagprocedures;
 • strafuitvoering (SURB) en strafrechtelijke uitvoeringsonderzoeken (SUO);
 • witwaswetgeving;
 • financieel- economisch strafrecht;
 • faillissementsmisdrijven;
 • strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen;
 • douanedossiers.

Indien u, één van uw dierbaren en/of uw vennootschap slachtoffer of verdachte is van een in het buitenland gepleegd feit, dan wel gearresteerd wordt in een ander land, beschikken wij over een uitstekend en performant netwerk van buitenlandse penalisten.

VERKEERSRECHT

Wordt U geflitst bij een snelheidsovertreding? Kreeg U onterecht een boete die U wenst te betwisten? Was U betrokken in een verkeersongeval en dreigt Uw verzekering met een regresvordering? Onze specialisten verkeersrecht kunnen U accuraat advies verlenen en bijstaan voor de politierechtbank.

 • strafrechtelijke verdediging Politierechtbank;
 • afweer regresvorderingen;
 • art. 19bis-11 §2 WAM-wet : ‘kettingbotsingartikel’;
 • art. 29bis WAM-wet : zwakke weggebruiker;
 • art. 67ter Wegverkeersregelement : identificatie van de bestuurder;
 • snelheidsovertreding;
 • alcoholintoxicatie en dronkenschap;
 • schade ingevolge verkeersongevallen.
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Met aansprakelijkheid wordt iedereen vroeg of laat wel eens geconfronteerd. In dit zeer ruim rechtsgebied staat 1 begrip centraal: schade. Wie schade lijdt in de ruime betekenis van het woord gaat op zoek naar de verantwoordelijke om vergoeding te bekomen. Onze specialisten gaan samen met U op zoek.

 • schade ten gevolge van algemene ongevallen;
 • arbeidsongevallen;
 • schadeclaims begroten (indicatieve tabel);
 • medische fouten : procedure voor het FMO (Fonds voor Medische Ongevallen);
 • aansprakelijkheid voor kinderen, dieren, zaken, aangestelden;
 • Alle Bouwplaats Risico’s (ABR-polis);
 • tienjarige aansprakelijkheid;
 • Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en Occasionele Redders;
 • minnelijke medische expertise.
VERZEKERINGSRECHT

Wij helpen U bij het afsluiten van de juiste polis, maar ook bij het aanspreken van de juiste verzekeraar. Wij zijn in de ruime verzekeringswereld actief.

 • nietigheden van polis;
 • dekkingsbetwisting en regres;
 • brand- en diefstalverzekering;
 • BA-uitbating;
 • expertises;
 • IPID;
 • ABR (Alle Bouwplaats Risico’s).
VERMOGENSRECHT

Ook in deze rechtstak, waar de financiële gevolgen vaak verstrekkend zijn, wordt U correct en efficiënt bijgestaan door ons.

 • vermogensplanning;
 • erfrecht;
 • vereffening en verdeling na echtscheiding;
 • huwelijkscontracten;
 • vereffening en verdeling bij overlijden;
 • schenkingen en handgiften;
 • testamenten en ascendentenverdeling;
 • successieplanning;
 • trusts, stichtingen en administratiekantoren.
ARBEIDSRECHT EN SOCIAAL RECHT

Wij bieden U juridisch en praktisch advies bij al Uw arbeidsrechtelijke problemen. Ook contracten voor zelfstandigen, managementfuncties, managementvennootschappen, e.d. kunnen wij voor U opstellen en begeleiden.

 • arbeidsovereenkomsten opstellen;
 • (dringend) ontslag;
 • wijziging van arbeidsvoorwaarden;
 • car policy;
 • alternatieve verloning;
 • concurrentiebeding;
 • impact van nieuwe technologieën;
 • arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 • het sociaal statuut van de zelfstandige;
 • conflicten met de RSZ;
 • arbeidsregelement.
INCASSODIENST

Ons kantoor pakt wanbetalers kordaat aan. Wij behandelen het dossier voor U van eerste aanmaning tot gedwongen uitvoering. Onze ruime ervaring en snelle manier van handelen vergroten Uw kansen op een positief resultaat aanzienlijk.

 • solvabiliteitsonderzoek van schuldenaar;
 • aanmaningen;
 • dagvaarding;
 • Invordering van Onbetwiste Geldschulden (IOS);
 • bewarend beslag;
 • uitvoerend (onroerend) beslag;
 • collectieve schuldenregeling;
 • insolventierecht;
 • schuldbewaking;
 • gespecialiseerd softwaresysteem;
 • behandelen betwiste vorderingen;
 • gespecialiseerde incasso (huur, opslagruimten, leningen, kluizen bankschulden..).
BESLAG- EN EXECUTIERECHT

Een vonnis bekomen is geenszins het eindpunt van een procedure. Het belangrijkste aspect dient nog uitgevoerd te worden: het verzilveren van de toegekende vordering. Ons kantoor is zeer vertrouwd met de uitvoeringsfase.

 • bewarend beslag;
 • uitvoerend beslag;
 • derdenbeslag;
 • bankbeslag;
 • aanvechten beslag;
 • onroerend beslag.
CONSUMENTENRECHT

Er bestaan strenge regels m.b.t. de verkoop van producten en diensten door professionele verkopers aan consumenten. Wij verdedigen U graag indien n.a.v. een aankoop van een product of dienst problemen ondervindt.

 • niet-conforme levering;
 • garantieproblemen;
 • misleidende reclame.
BEMIDDELING

Bemiddeling kent een serieuze opmars. Sinds de Wet van 18 juni 2018 kan de rechter in elke stand van het geding op eigen initiatief of op verzoek van één van de partijen een bemiddeling bevelen. Meer en meer wordt hiervan gebruik gemaakt door de verschillende rechtbanken. Bemiddeling heeft als voordeel dat het een vertrouwelijke procedure is, dewelke de toenadering tussen partijen zal bevorderen. Er wordt door de partijen zelf naar een oplossing gezocht die voor allen aanvaardbaar is. Dit verhoogt aanzienlijk de toekomstige naleving van het akkoord.

Wij staan U graag bij in het kader van een bemiddeling. STUDIO | LEGALE begeleidt u als raadsman van één van de partijen in het kader van een bemiddeling én drie advocaten hebben de opleiding gevolgd om erkend bemiddelaar te worden in burgelijke en handelszaken en sociale zaken.

 • voorbereiding bemiddelingsgesprek (of onderhandeling);
 • bijstaan bemiddelingsgesprek;
 • nazicht naleven bemiddelingsprocedure;
 • opmaak bemiddelingsakkoord.
BEWINDVOERING

Wanneer iemand de controle over zijn verrichtingen verliest, kan het aangewezen zijn om een bewindvoerder aan te stellen. De bewindvoerder oefent een gerechtelijk mandaat uit, met als opdracht het beheer van de goederen van een te beschermen persoon waar te nemen. Het is uiteraard van groot belang dat deze bewindvoerder zijn taak met de nodige ernst, degelijkheid, menselijkheid en onafhankelijkheid uitvoert. Vaak is het aangewezen een onafhankelijk bewindvoerder aan te stellen. Joost PEETERS is bewindvoerder en neemt deze taak graag op zich.

Bent U reeds GDPR compliant?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de “GDPR”, van kracht. Wellicht bent U al enkele maanden op de hoogte van dit nieuw wetgevend kader doordat ook Uw e-mailboxen volstroomden met toestemmingsfiches voor het verwerken van Uw persoonsgegevens. De GDPR legt aan ondernemingen uitgebreide transparantie- en beveiligingsverplichtingen op. Het huidige beheer en de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens in Uw onderneming moet in kaart worden gebracht. Wellicht zal U verbaasd zijn van de hoeveelheid data die U over de jaren heen heeft verworven denk maar aan personeel, loonadministratie, cliënteel, leveranciers, camerabewaking, GPS-tracking, gebruik van badges en noem maar op.

Joost PEETERS (advocaat en partner bij STUDIO | LEGALE) en Simon GEENS (advocaat bij STUDIO | LEGALE), volgden een intensieve GDPRcursus en mogen zich resp. sedert 30 april 2018 en 23 september 2019 “Data Protection Officer” (“DPO”) noemen. Zij begeleiden dagelijks ondernemers om de GDPR zo efficiënt mogelijk te implementeren in de bedrijfsstructuur. Om tegemoet te komen aan de transparantieverplichtingen dienen o.a. verwerkingsregisters, verwerkingsovereenkomsten, policies en vertrouwelijkheidsovereenkomsten te worden opgesteld. De GDPR is niet enkel een juridische aangelegenheid. De data moet ook in de praktijk beschermd worden. Om de wetgeving optimaal te integreren in de onderneming werkt STUDIO | LEGALE samen met STUDIO | SECURE die de beveiliging van de onderneming zal screenen en de risico’s op datalekken zal weergegeven in een overzichtelijk rapport.

Vraagt U zich af in hoeverre U compliant bent met de GDPR? Wij staan steeds ter uwer beschikking voor een eerste vrijblijvend gesprek waarbij wij kort maar bondig de kernprincipes van de nieuwe wetgeving zullen uiteenzetten en weergeven welke gevolgen de GDPR heeft op Uw onderneming.

Van de BVBA naar de BV

Verandert Uw vennootschap van vorm?

Bij Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de Besloten vennootschap, ofwel de BV, geïntroduceerd in het Belgisch vennootschapsrecht. Deze nieuwe vennootschapsvorm voorziet in een enorme flexibiliteit en biedt een waaier aan mogelijkheden en keuzevrijheid op vlak van bestuur, stemrecht en overdracht van aandelen. Oprichters kunnen de statuten van de BV volledig afstemmen op de noden van de vennootschap en haar aandeelhouders.

De wet voorziet in een overgangsregeling die bestaat uit drie data: 01.05.2019, 01.01.2020 en 01.01.2024. 

 • Vanaf 01.05.2019 kunnen enkel nog vennootschapsvormen opgericht worden conform het nieuwe vennootschapsrecht. Ook bestaande vennootschappen kunnen kiezen voor een opt-in in het nieuwe vennootschapsrecht.
 • Vanaf 01.01.2020 worden de dwingende bepalingen van het WVV verplicht toepasselijk op alle vennootschapsvormen. De oude vennootschappen moeten zich bij de eerste statutenwijziging volledig conformeren aan het WVV. 
 • Uiterlijk op 01.01.2024 moeten alle oude vennootschappen de statuten hebben aangepast aan het WVV.

Hoewel de aanpassing van uw statuten bij de eerste statutenwijziging na 01.01.2020 moet gebeuren of ten laatste op 01.01.2024, is het toch aangewezen om dit zo snel mogelijk te doen. De statutaire bepalingen die strijdig zijn met dwingende bepalingen van het WVV worden voor niet-geschreven gehouden. Verder biedt het nieuwe WVV de vrijheid om uw vennootschap in de flexibele BV helemaal te vormen naar uw noden. Het is aldus nu dé moment om de statuten van uw vennootschap te herbekijken en te evalueren.

STUDIO | LEGALE kan u bijstaan bij het opstellen en aanpassen van statuten op maat van uw vennootschap en aandeelhouders in lij

10 redenen* om met STUDIO | LEGALE te werken
*niet limitatieve lijst, er zijn er mogelijks meer
10 redenen* om met STUDIO | LEGALE te werken
*niet limitatieve lijst, er zijn er mogelijks meer
10 redenen* om met STUDIO | LEGALE te werken
A pessimist sees the difficulty in every opportunity;
an optimist sees opportunity in every difficulty.
— Anton Chekhov —
afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!