Strengere regels voor gsm gebruik achter het stuur sinds maart 2022
11 april 2022

Strengere regels voor gsm gebruik achter het stuur sinds maart 2022

Art. 8.4 van de Wegcode luidde lange tijd:

“Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.”

De verschillende elementen uit deze bepaling werden verder niet concreet omschreven, waardoor er jammer genoeg ruimte was voor creatieve bestuurders om het verbod te omzeilen.

Het Hof van Cassatie kwam enkele keren tussen om een aantal zaken duidelijk te stellen.

Zo oordeelde het in 2005[1] dat de begrippen ‘stilstaan en parkeren’ moeten worden uitgelegd volgens de specifieke betekenis die deze begrippen krijgen in de Wegcode[2]. Hieruit volgde dat een bestuurder die in de file stilstaat niet valt onder een ‘stilstaand voertuig’ en dus geen gebruik mag maken van zijn gsm.

In 2020[3] verduidelijkte het Hof de bewoording ‘gebruik maken van een draagbare telefoon die men in de hand houdt’. Het Hof oordeelde dat hiervoor geen welomschreven handeling vereist is, zoals bellen of sms’en, maar dat het louter in de hand houden van een gsm door een bestuurder tijdens het rijden impliceert dat de gsm wordt gebruikt met als gevolg dat art. 8.4 van de Wegcode wordt overtreden.

Vasthouden werd dus gelijk gesteld aan gebruiken. Restte de vraag: wat als men de gsm wel gebruikt, maar niet vasthoudt?

Hierover ontstond wat ophef naar aanleiding van een uitspraak van de Politierechtbank te Veurne die op 21 maart 2016 een vrouw vrijsprak die achter het stuur aan het bellen was, waarbij zij haar gsm tussen haar hoofd en schouders had gekneld en dus beide handen op het stuur had. Een ongenuanceerde lezing van dit vonnis leidde tot het idee dat men strafrechtelijke vervolging kon omzeilen door op deze manier te bellen. Dit is echter niet het geval.

Aangezien de vrouw in kwestie de gsm wel gebruikte, maar niet in de hand had, was een vervolging op basis van art. 8.4 Wegcode niet mogelijk. De vrouw werd daarom vervolgd op basis van art. 8.3 van de Wegcode. Dit artikel stelt dat:

“Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten.”

Voor toepassing van art. 8.3 Wegcode moet de Politierechter een beoordeling maken van het concrete rijgedrag van de bestuurder. Nu uit het strafdossier niet bleek dat de vrouw door te bellen, doch met beide handen op het stuur, niet in staat zou zijn geweest om te sturen of niet de lichaamsgeschiktheid en nodige kennis en rijvaardigheid bezat, werd zij vrijgesproken.

De wetgever is nu tussen gekomen om het verbod duidelijker te stellen. Art. 8.4 Wegcode werd gewijzigd als volgt:

“Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.”

Door te spreken van een ‘mobiel elektronisch apparaat’ wordt het verbod niet langer enkel beperkt tot een gsm, maar vallen ook tablets, e-readers, draagbare spelconsoles etc. onder het verbod.

Daarnaast wordt zowel het gebruik als het vasthouden vermeld en wordt dit aangevuld met manipuleren. Hierdoor zijn ook bestuurders die hun gsm bedienen die op de passagierszetel of op de schoot ligt, strafbaar. Het handsfree bellen blijft toegelaten. Het elektronisch toestel moet daarvoor in een houder zitten die aan het voertuig is bevestigd.

Bovendien treedt de wetgever strenger op door van de overtreding een overtreding van de 3e graad te maken, waar het voordien een overtreding van de 2e graad betrof. Een overtreding kan nu volgende bestraffing met zich meebrengen:

 • een boete van 174,00 Euro (i.p.v. 116,00 Euro);
 • een minnelijke schikking van 235,00 Euro (i.p.v. 160,00 Euro);
 • wanneer men voor de Politierechtbank wordt gedagvaard wegens niet betaling van de boete of minnelijke schikking: een geldboete gaande van 240,00 Euro tot 4.000,00 Euro (i.p.v. 160,00 Euro tot 2.000,00 Euro), te vermenigvuldigen met 8 als zijnde de opdeciemen, alsook een eventueel rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

De wijziging is van kracht sinds 3 maart 2022, zijnde 10 dagen na publicatie van de wijzigingswet.[4]

Hebt u een boete, minnelijke schikking, proces-verbaal of dagvaarding ontvangen wegens gsm gebruik achter het stuur? Aarzel niet om ons te contacteren om de opties te bekijken! U kan ons kantoor bereiken via telefoon op het nummer 03 216 70 70 en per e-mail via info@studio-legale.be.

Weet dat u voor dergelijke overtredingen doorgaans beroep zal kunnen doen op uw rechtsbijstandsverzekeraar om de kosten van een advocaat te dekken.

[1] Cass. 5 april 2005, AR P.04.1684.N, Arr.Cass. 2005, afl. 4, 767.

[2] artikelen 2.22, 2.23, 23 en 24 Wegcode

[3] Cass. 14 januari 2020, AR P.19.1046.N, NC 2020, afl. 3, 285.

[4] Wet 24 januari 2022 wat het actualisering van de regelgeving inzake het verbod op elektronische communicatietoestellen in het verkeer betreft, BS 21februari 2022.

—————————————–

Des règles plus strictes pour l’utilisation du GSM au volant à partir de mars 2022

L’article 8.4 du code de la route a pendant longtemps été libellé comme suit :

« Sauf lorsque son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d’un téléphone portable en le tenant en main »

Les différents éléments de cette disposition n’ont pas été définis de manière plus concrète, ce qui a malheureusement laissé la place à des conducteurs créatifs pour contourner l’interdiction.

La Cour de Cassation est intervenue à plusieurs reprises pour clarifier un certain nombre de questions.

En 2005[1], elle a jugé que les termes « arrêt et stationnement » doivent être interprétés en fonction du sens spécifique que leur donne le Code de la Route[2]. Cela signifie par exemple qu’un conducteur immobile dans un embouteillage n’est pas considéré comme un “véhicule à l’arrêt” et n’est donc pas autorisé à utiliser son GSM.

En 2020[3], la Cour a précisé la formulation « usage d’une téléphone portable en le tenant en main ». La Cour a jugé que cela ne nécessite pas une action bien définie, telle qu’un appel ou un envoi de SMS, mais que le simple fait pour un conducteur de tenir un GSM dans sa main pendant qu’il conduit implique que le GSM est utilisé, ce qui entraîne une violation de l’article 8.4 du Code de la Route.

Ainsi, le fait de tenir le GSM était considéré comme équivalent à son utilisation. La question restait posée : que faire si l’on utilise le GSM mais qu’on ne le tient pas ?

Cela a provoqué quelques remous suite à un jugement du Tribunal de Police de Veurne qui, le 21 mars 2016, a acquitté une femme qui parlait au GSM au volant, alors qu’elle avait son GSM coincé entre sa tête et ses épaules et avait donc les deux mains sur le volant. Une lecture peu subtile de ce verdict a conduit à l’idée que l’on pouvait contourner les poursuites pénales en téléphonant de cette manière. Or, ce n’est pas le cas.

Comme la femme en question utilisait le téléphone portable, mais ne le tenait pas, une poursuite fondée sur l’article 8.4 du Code de la Route n’était pas possible. La femme a donc été poursuivie en vertu de l’article 8.3 du Code de la Route. Cet article indique que :

 « Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physique requises et posséder les connaissance et l’habilité nécessaires ». 

Pour l’application de l’art. 8.3 du Code de la Route, le Tribunal de Police doit apprécier le comportement réel du conducteur au volant. Le dossier pénal n’ayant pas démontré que la femme, en téléphonant les deux mains sur le volant, n’aurait pas été en mesure de conduire ou ne possédait pas les connaissances et les compétences nécessaires à la conduite, elle a été acquittée.

Le législateur est maintenant intervenu pour rendre l’interdiction plus claire. L’art. 8.4 du Code de la Route a été modifié comme suit :

« Sauf lorsque son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main, ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d’un écran, à moins qu’il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin ».

En parlant d’un “appareil électronique mobile“, l’interdiction ne se limite plus aux téléphones mobiles, mais inclut également les tablettes, les liseuses électroniques, les consoles de jeux portables etc.

En outre, l’utilisation et la détention sont mentionnées et la manipulation est ajoutée. Par conséquent, les conducteurs qui utilisent leur GSM sur le siège du passager ou sur leurs genoux sont également punissables. Les appels mains libres restent autorisés. L’appareil électronique doit être dans un support fixé au véhicule.

En outre, le législateur se montre plus sévère en faisant de la violation une infraction de 3e degré, alors qu’il s’agissait auparavant d’une infraction de 2e degré. Une violation peut désormais entraîner les sanctions suivantes :

 • une amende de 174,00 Euros (au lieu de 116,00 Euros)
 • une transaction amiable de 235,00 Euros (au lieu de 160,00 Euros) ;
 • lorsqu’on est convoqué devant le tribunal de police pour non-paiement de l’amende ou transaction : une amende allant de 240,00 Euros à 4.000,00 Euros (à la place de 160,00 Euros à 2.000,00 Euros), à multiplier par 8 comme décimes additionnels, ainsi qu’une éventuelle interdiction de conduire de 8 jours à 5 ans.

La modification prendra effet le 3 mars 2022, c’est-à-dire 10 jours après la publication de la loi modificative[4].

Vous avez reçu une amende, une transaction, un procès-verbal ou une convocation pour avoir utilisé un GSM au volant ? N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos options ! Vous pouvez joindre notre bureau par téléphone au 03 216 70 70 et par e-mail à info@studio-legale.be.

Veuillez noter que pour ces infractions, vous pourrez généralement faire appel à votre assureur protection juridique pour couvrir les frais d’un avocat.

[1] Cass. 5 avril 2005, AR P.04.1684.N, Arr.Cass. 2005, afl. 4, 767.

[2] Articles 2.22,2.23, 24 et 24 du Code de la route

[3] Cass. 14 janvier 2020, AR P.19.1046.N, NC 2020, afl. 3, 285.

[4] Loi du 24 janvier 2022 relative à l’actualisation de la réglementation en matière d’interdiction des appareils de communication électronique au volant, M.B., 21 février 2022.

——————————————————-

Stricter rules for cell phone use behind the wheel since March 2022

Art. 8.4 of the Traffic Code has long stipulated:

“Except when his vehicle is stopped or parked, the driver shall not use a portable telephone held in his hand.”

The various elements of this prohibition were not concretely defined, which unfortunately left room for creative drivers to find ways to still use their phone behind the wheel.

The Court of Cassation intervened several times to clarify a number of things.

In 2005[1] it ruled that the terms ‘stopping and parking’ must be interpreted according to the specific meaning given to these terms in the Traffic Code[2]. This meant for example that a driver standing still in a traffic jam does not fall under a ‘stopped vehicle’ and therefore is not allowed to use his cell phone.

In 2020[3], the Court clarified the wording ‘using a portable phone held in one’s hand’. The Court ruled that this does not require a well-defined action, such as calling or texting, but that the mere fact of holding a cell phone while driving implies that the cell phone is being used, resulting in a violation of art. 8.4 of the Traffic Code.

Holding the mobile phone in one’s hand was thus considered the same as using it. The question then remained: what happens if the cell phone is used but not held in hand?

This caused some commotion following a ruling by the Police Court of Veurne, which acquitted a woman on the 21st of March 2016 who was talking on the phone behind the wheel, while she had her cell phone wedged between her head and shoulders and therefore had both hands on the wheel. An unsubtle reading of this ruling led to the idea that one could avoid criminal prosecution by talking on the phone in the car this way. However, this is not the case.

Since the woman in question was using the cell phone, but did not have it in her hand, a prosecution based on art. 8.4 Traffic Code was not possible. The woman was therefore prosecuted under art. 8.3 of the Traffic Code. This article states that:

“Every driver must be able to steer, and possess the required body fitness and the necessary knowledge and driving skills.”

To apply art. 8.3 Traffic Code, the Police Judge must make an assessment of the actual driving behavior of the driver. Since the criminal file did not show that the woman, by talking on the phone but with both hands on the wheel, would not have been able to steer or did not possess the physical fitness and necessary knowledge and driving skills, she was acquitted.

The legislator now intervened to make the prohibition clearer. Art. 8.4 Traffic Code was amended as follows:

“Except when his vehicle is stationary or parked, the driver may not use, hold or manipulate a mobile electronic device with a screen, unless it is attached to the vehicle in a designated holder.”

By referring to a “mobile electronic device,” the provision is no longer limited to a cell phone, but also includes tablets, e-readers, portable game consoles etc.

In addition, both use and holding are mentioned, and manipulation is added. As a result, drivers who operate their cell phones that are on the passenger seat or on their lap are also punishable. Hands-free calling is still allowed. In that case the electronic device must be in a holder that is attached to the vehicle.

In addition, the legislator is being stricter by making the violation a violation of the 3rd degree, where previously it was a violation of the 2nd degree. A violation can now entail the following punishment:

 • a fine of 174,00 Euro (instead of 116,00 Euro);
 • an amicable settlement of 235,00 Euro (instead of 160,00 Euro);
 • when being summoned to appear before the Police Court for non-payment of the fine or amicable settlement: a fine ranging from 240,00 Euro to 4.000,00 Euro (instead of 160,00 Euro to 2.000,00 Euro), to be multiplied by 8, as well as a possible driving ban of 8 days to 5 years.

The amendment is effective as of the 3rd of March 2022, being 10 days after publication of the amendment.[4]

Have you received a fine, amicable settlement, official report or subpoena due to cell phone use behind the wheel? Do not hesitate to contact us to discuss your options! You can reach our office by phone at 03 216 70 70 and by e-mail at info@studio-legale.be.

Please note that for such offences you will usually be able to appeal to your legal assistance insurer to cover the costs of a lawyer.

[1] Cass. 5 april 2005, AR P.04.1684.N, Arr.Cass. 2005, afl. 4, 767.

[2] Art. 2.22, 2.23, 23 and 24 Traffic Code.

[3] Cass. 14 januari 2020, AR P.19.1046.N, NC 2020, afl. 3, 285.

[4] Wet 24 januari 2022 wat het actualisering van de regelgeving inzake het verbod op elektronische communicatietoestellen in het verkeer betreft, BS 21februari 2022.

—————————————

Strengere Regeln für die Benutzung von Handys beim Autofahren ab März 2022

Art. 8.4 der Straßenverkehrsordnung lautet seit langem:

“Außer wenn sein Fahrzeug steht oder geparkt ist, darf der Fahrer kein tragbares Telefon in der Hand halten.”

Die verschiedenen Elemente dieser Bestimmung wurden nicht weiter konkretisiert, was leider Raum für kreative Fahrer ließ, um das Verbot zu umgehen.

Der Kassationsgerichtshof ist mehrfach tätig geworden, um eine Reihe von Fragen zu klären.

Im Jahr 2005[1] entschied es, dass die Begriffe “Halten und Parken” entsprechend der spezifischen Bedeutung, die diesen Begriffen in der Straßenverkehrsordnung gegeben wird, ausgelegt werden müssen[2]. Dies bedeutete, dass ein Autofahrer, der in einem Stau steht, kein “stehendes Fahrzeug” ist und daher sein Mobiltelefon nicht benutzen darf.

Im Jahr 2020[3] hat der Gerichtshof die Formulierung “mit einem tragbaren Telefon in der Hand” präzisiert. Das Gericht entschied dass hierfür keine genau definierte Handlung wie ein Anruf oder eine SMS erforderlich ist, sondern dass das bloße Halten eines Mobiltelefons in der Hand eines Fahrers während der Fahrt bedeutet, dass das Mobiltelefon benutzt wird, was einen Verstoß gegen Artikel 8.4 der Straßenverkehrsordnung darstellt.

Das Festhalten eines Handys wurde daher mit dessen Benutzung gleichgesetzt. Bleibt die Frage: Was passiert, wenn das Handy zwar benutzt, aber nicht gehalten wird?

Dies sorgte für einige Aufregung nach einem Urteil des Polizeigerichts Veurne, das am 21 März 2016 eine Frau freisprach, die am Steuer telefonierte, während sie ihr Handy zwischen Kopf und Schultern eingeklemmt hatte und somit beide Hände am Steuer hatte. Eine unsubtile Lesart dieses Urteils führte zu der Idee dass man sich auf diese Weise der Strafverfolgung entziehen kann. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Da die betreffende Frau das Handy zwar benutzte, es aber nicht in der Hand hielt, war eine Strafverfolgung auf der Grundlage von Artikel 8 Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung nicht möglich. Die Frau wurde daher gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung belangt. Dieser Artikel besagt Folgendes:

“Jeder Fahrer muss in der Lage sein, zu lenken, und die erforderliche körperliche Eignung sowie die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zum Führen eines Fahrzeugs besitzen.”

Um Artikel 8.3 der Straßenverkehrsordnung anzuwenden, muss der Polizeirichter das tatsächliche Fahrverhalten des Fahrers beurteilen. Da aus der Strafakte nicht hervorgeht dass die Frau durch das Telefonieren mit beiden Händen am Steuer nicht in der Lage gewesen wäre, das Fahrzeug zu lenken, oder nicht über die körperliche Eignung und die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zum Führen eines Fahrzeugs verfügte, wurde sie freigesprochen.

Der Gesetzgeber hat nun interveniert um das Verbot zu präzisieren. Art. 8.4 der Straßenverkehrsordnung wurde wie folgt geändert:

“Außer wenn sein Fahrzeug steht oder geparkt ist, darf der Fahrer ein mobiles elektronisches Gerät mit Bildschirm nur dann benutzen, halten oder manipulieren, wenn es in einer dafür vorgesehenen Halterung am Fahrzeug befestigt ist.”

Wenn man von einem “mobilen elektronischen Gerät” spricht, ist das Verbot nicht mehr auf Handys beschränkt, sondern umfasst auch Tablets, E-Reader, tragbare Spielkonsolen usw.

Darüber hinaus werden sowohl die Verwendung als auch der Besitz erwähnt und die Manipulation wird hinzugefügt. Folglich machen sich auch Fahrer strafbar, die ihr Handy auf dem Beifahrersitz oder auf dem Schoß betreiben. Freisprechen bleibt erlaubt. Das elektronische Gerät muss sich in einer Halterung befinden, die am Fahrzeug befestigt ist.

Darüber hinaus verschärft der Gesetzgeber den Straftatbestand, indem er ihn als Vergehen dritten Grades einstuft, während er zuvor ein Vergehen zweiten Grades war. Ein Verstoß kann nun die folgenden Strafen nach sich ziehen:

 • ein Bußgeld von 174,00 Euro (statt 116,00 Euro);
 • eine gütliche Einigung von 235,00 Euro (statt 160,00 Euro);
 • bei Vorladung vor das Polizeigericht wegen Nichtzahlung der Geldstrafe oder gütlicher Einigung: ein Bußgeld von 240,00 Euro bis 4.000,00 Euro (statt 160,00 Euro bis 2.000,00 Euro), das mit 8 als Aufschlag zu multiplizieren ist, sowie ein mögliches Fahrverbot von 8 Tagen bis 5 Jahren.

Die Änderung wird am 3 März 2022 in Kraft treten, d.h. 10 Tage nach Veröffentlichung des Änderungsgesetzes.[4]

Haben Sie ein Bußgeld, eine gütliche Einigung, eine Anzeige oder eine Vorladung wegen der Benutzung eines Mobiltelefons am Steuer erhalten? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um Ihre Möglichkeiten zu besprechen! Sie können unser Büro telefonisch unter 03 216 70 70 und per E-Mail unter info@studio-legale.be erreichen.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich bei solchen Delikten in der Regel an Ihren Rechtsschutzversicherer wenden können, um die Kosten für einen Anwalt zu übernehmen.

[1] Cass. 5 april 2005, AR P.04.1684.N, Arr.Cass. 2005, afl. 4, 767.

[2] Art. 2.22, 2.23, 23 und 24 Straßenverkehrsordnung

[3] Cass. 14 januari 2020, AR P.19.1046.N, NC 2020, afl. 3, 285.

[4] Wet 24 januari 2022 wat het actualisering van de regelgeving inzake het verbod op elektronische communicatietoestellen in het verkeer betreft, BS 21februari 2022.