Omkoping van openbare ambtenaren – corruptie – misbruik van gezag :
27 maart 2022

Publieke omkoping wil zeggen dat een ambtenaar dingen doet of net niet doet in ruil voor een tegenprestatie of een belofte daartoe. Bij omkoping moet een onderscheid gemaakt worden tussen de omkoper en de omgekochte ambtenaar. De omkoper en de omgekochte ambtenaar plegen allebei een ander misdrijf.

De persoon die wordt omgekocht, pleegt passieve corruptie  Enkel een persoon die en een openbaar ambt uitoefent, kan worden verdacht van passieve omkoping. Dit is elke persoon die belast is met een openbare dienst.

De persoon die iemand omkoopt, pleegt actieve corruptie. Dit is dus het doen van een aanbod, een belofte of een voordeel aan een ambtenaar, in ruil voor een tegenprestatie verbonden aan zijn ambt.

Corruptie vindt plaats wanneer een ambtenaar in uitoefening van zijn ambt bepaalde strafbare feiten pleegt. Dit is ruimer dan enkel de omkoping, dit kan ook het zichzelf toekennen van voordelen zijn, gelden verduisteren, … .

Misbruik van gezag is wanneer een ambtenaar zijn bevoegdheden misbruikt. Bijvoorbeeld een politieagent die zijn bevoegdheden misbruikt om ergens binnen te raken.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be