Familieverlating :
27 maart 2022

Verlating van de familie wil zeggen dat de financiële onderhoudsgelden niet meer betaald worden aan de begunstigde(n). Denk daarbij aan het klassieke onderhoudsgeld (alimentatie) voor de ex-partner en/of kinderen, maar ook bijvoorbeeld de bijdrageplicht van de ouders aan de schoolgelden van hun kinderen valt hieronder.

Er kan pas sprake zijn van familieverlating zodra er een achterstand is van meer dan twee maanden nadat de rechter beslist heeft dat dit onderhoudsgeld moet betaald worden. Bovendien moet de schuldenaar vrijwillig in gebreke blijven, dus opzettelijk en bewust. De termijn van twee maanden geldt niet als er tegen de beslissing van de rechter nog beroep lopende is of gewoon zelfs beroep mogelijk is.

De onderhoudsplicht tegenover deze personen moet voortkomen uit de wet of uit een rechterlijke beslissing. Als iemand bijvoorbeeld vrijwillig onderhoudsgeld betaalt en daarover een overeenkomst heeft, kan men niet spreken van familieverlating als deze stopt met dit onderhoudsgeld te betalen.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be