OMGEVINGSRECHT
19 juni 2021

U ziet door de bomen het bos niet meer? Wij vertalen
voor u de vaak onbegrijpelijke teksten en begeleiden u,
zowel preventief als bij betwistingen, o.m. inzake:

 • vergunningverlening – Vlaamse Codex Ruimtelijke
  Ordening (VCRO), Omgevingsdecreet, gemeentelijke
  bouwverordeningen en bouwcodes (vergunningsplicht,
  vrijstellingen, meldingen, stedenbouwkundige
  vergunning en verkavelingsvergunning thans geïntegreerd
  omgevingsvergunning genoemd);
 • handhaving (bouwmisdrijven, inbreuken op
  milieuregelgeving, boetes, vervolging, hinder,
  vervolging);
 • ruimtelijke planning (RUP’s van gemeenten en provincies,
  BPA’s, enz…);
 •  bodemsaneringsproblematiek (o.m. bodemattesten bij
  koop-verkoop, statuut onschuldig eigenaar/gebruiker,
  aansprakelijkheid).